Milloin ja miten terapiaan? Milloin ja miten terapiaan?

SARI FÄLT

SARI FÄLT
YKSILÖ- JA PARITERAPEUTTI

YKSILÖ- JA
PARITERAPEUTTIMiksi terapiaan?

Terapia auttaa pääsemään eteenpäin tai sopeutumaan ongelmallisissa elämäntilanteissa. Terapiaprosessin aikana autan ja tuen sinua itsesi tutkimisessa ja muutosten aikaansaamisessa. Itseymmärryksen syventyessä mahdolliset elämänmuutokset ovat kestävämmällä pohjalla.Milloin terapeutille?

Avoin keskustelu ongelmista auttaa haastavissa tilanteista eteenpäin. Keskustelukumppani auttaa näkemään asioita toisesta näkökulmasta ja usein jopa vapautumaan vanhoista, joskus haitallisista ajattelutavoista ja toimintamalleista. Puoliso tai hyvä ystävä on monesti sopiva keskustelukumppani.

Sinun kannattaa tulla terapiaan keskustelemaan luottamuksellisesti, jos koet tilanteesi sellaiseksi, ettet yksin pääse eteenpäin etkä halua keskustella aiheesta läheistesi kanssa tai et halua rastittaa heitä. Toisinaan sopivaa keskustelukumppania ei syystä tai toisesta löydy.

Joskus oireet voivat olla myös niin haastavia, että ammattiavusta on merkittävästi hyötyä. Terapian hoitotulokset ovat yleensä parempia, mitä varhaisemmassa vaiheessa terapia aloitetaan.Mitä terapiassa tapahtuu?

Terapia pohjautuu vuorovaikutukseen, jossa kuuntelen asiakasta aktiivisesti ja haastan hänet kysymyksillä pohdintaan. Terapian alussa asiakas kertoo tilanteestansa ja syystä, miksi hän tuli terapiaan. Ratkaisukeskeisessä terapiassa pääpaino on asiakkaan nykyisen elämäntilanteen käsittelyssä ja menneisyyttä tarkastellaan sen verran, kuin on tarpeen hänen tilanteen ymmärtämiseksi. Terapiasuhteen alkuvaiheessa autan asiakasta myös määrittelemään itselleen päämäärän, jota kohden terapiassa kuljemme. Terapian aikana autan voimavarojesi löytämisessä ja niiden hyödyntämisessä tarvittavien muutosten aikaansaamiseksi. Terapian aikana vahvistetaan myös selviytymiskeinojasi ja ongelmanratkaisutaitojasi. Keskustelussa pyrin avaamaan sinulle uusia näkökulmia sekä tukemaan matkaasi kohden parempaa elämänlaatua. Terapiaa voidaan tehostaa tapaamisten välillä toteutettavilla tehtävillä. Jokainen asiakas on yksilö, joten kukin terapiaprosessi muotoutuu aina asiakkaan näköiseksi.Kauanko terapia kestää?

Yhteen tapaamiseen varataan yksilöterapiassa aikaa 45 minuuttia, pariterapiatapaaminen kestää 1,5 tuntia kerrallan ja taideterapiassa minimiaika tapaamiselle on 2 tuntia.

Tapaamiset toteutetaan yleensä kerran viikossa.

Terapiaprosessin kokonaiskesto määräytyy tarpeesi mukaan ja tavanomaisesti tapaamisia on 3 - 20 kertaa.

Kertatapaaminen voi olla riittävä tuki eteenpäin pääsyllesi joissain tilanteissa, kun tarvitset kuuntelijan huolillesi tai sparraajan.

3 - 10 kertaa kestävä lyhytterapia on tehokasta työskentelyä toimintakykysi ja/tai henkisen hyvinvointisi parantamiseksi. Käytännössä olen huomannut, että esimerkiksi syväkin ahdistuneisuuden tunne laukeaa usein uusien näkökulmien myötä lyhytterapiassa.

10 - 20 tapaamisen keskipitkässä terapiassa edelliseen yhdistyy syvällisemmän itseymmärryksen vahvistuminen.

Yli vuoden kestävät terapiat toteutetaan tyypillisesti KELAn osittain korvaamana kuntoutuspsykoterapiana. Tällöin edellytyksenä on, että työ- tai opiskelukykysi on uhattuna mielenterveyden häiriön vuoksi, olet saanut mielenterveyden häiriön toteamisen jälkeen vähintään 3 kk asianmukaista hoitoa ja psykiatrin lausunnon perusteella voidaan arvioida, että kuntoutuspsykoterapia on tarpeen työ- tai opiskelukykysi tukemiseksi tai parantamiseksi. En toistaiseksi anna KELAn kuntoutuspsykoterapiaa.

Terapiaa jatketaan vain sen aikaa kun koet saavasi siitä apua. Etukäteen ei tarvitse sitoutua pitkiin terapiajaksoihin. Tyypillisesti tapaamisia sovitaan eteenpäin kolme kerrallaan.Paljonko terapia maksaa?

Terapiahinnat löytyvät kohdasta hinnasto.Millaisia asioita terapiassa käsitellään?

Tyypillisiä aiheita, joita asiakkaat haluavat käsitellä kanssani, ovat pari- ja ihmissuhdeongelmat, ahdistuneisuus, stressi, masentuneisuus, heikko itsetunto, häpeä, elämän tarkoituksen pohdinta, sairaudesta tai menetyksestä selviäminen, selittämätön pahanolon tunne tai muu rasittava elämäntilanne.Auttaako terapia?

Terapiasta saatava hyöty on yksilöllistä. Se ei sovi kaikille, mutta suurin osa asiakkaistani kertoo hyötyvänsä terapiatyöskentelystämme huomattavasti. Havaintoni mukaan terapiasta hyötyvät enemmän henkilöt, joilla on itsellänsä motivaatio tilanteensa avoimeen käsittelemiseen ja muuttamiseen. Osa asiakkaistani kokee hyötyvänsä kuulluksi tulemisesta ilman, että he haluavat varsinaista muutosta elämäänsä.

Psykoterapia on tutkimusten perusteella tuloksellista. Jopa 80 prosenttia potilaista voi psykoterapian jälkeen paremmin kuin vastaavista ongelmista kärsivät ilman psykoterapiaa. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin mukaan "psykoterapia on niin tehokasta, että mielenterveyden häiriöistä kärsivän kannattaa aina vakavasti harkita itselleen sopivaa psykoterapiaa. Hyvä hoitotulos voidaan saavuttaa myös lyhyillä hoitojaksoilla ja tulos voi tällöinkin olla melko pysyvä."

Ratkaisu- eli voimavarakeskeisen lyhytterapian tehokkuutta vertailtataessa on tuloksena ollut esim.:
Yhden vuoden seurannassa, jolloin molemmat lyhyet terapiat olivat päättyneet ja molemmat pitkät hoitomuodot olivat vielä käynnissä, lyhyisiin terapioihin ohjatuilla potilailla oli keskimäärin vähemmän oireita ja parempi työkyky kuin pitkiin hoitomuotoihin ohjatuilla potilailla. (Lähde: Knekt ym. (2010) Helsingin Psykoterapiatutkimus – psykoterapioiden vaikuttavuus viiden vuoden seurannassa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Raportti 33/2010, Yhteenveto päälöydöksistä, 88-89)Mitä ratkaisukeskeinen terapia on?

Ratkaisukeskeisessä eli voimavarakeskeisessä psykoterapiassa asiakas ja terapeutti ovat tasavertaisessa, asiakkaan oman asiantuntemuksen huomioivassa terapiasuhteessa. Oleellista on tulevaisuuteen suuntautuminen ja toiveikkuus. Yhdessä mietimme, kuinka pääset elämässäsi eteenpäin parhaalla mahdollisella tavalla. Kerrot menneisyydestäsi juuri sen verran kun koet, että minun tarvitsee siitä tietää pystyäkseni auttamaan sinua. Tutkimme yhdessä elämääsi pyrkien löytämään uusia näkökulmia ja vahvistamaan sinulla jo nyt olevia voimavaroja ja toimivaksi huomaamiamme selviytymiskeinoja. Lue lisää ratkaisukeskeisen terapian teoreettisesta viitekehyksestä Ben Furmanin kirjoituksesta.Mitä taideterapiassa tapahtuu?

Taideterapiassa käytetään luovia ilmaisumuotoja, mutta tavoitteena ei ole taiteen tekeminen. Tavoitteena on sen sijaan tuoda taiteen avulla näkyväksi ja siten työstettäväksi asioita, joita asiakas ei muutoin välttämättä pystyisi esimerkiksi keskustellen tuomaan esiin. Autan ja ohjan luovien menetelmien käytössä ja lopputuloksia ei arvostella. Sinun ei tarvitse hallita ilmaisutekniikoita kuten maalausta, piirustusta, kirjoittamista tai kehollista ilmaisua, vaan työskentelyyn saa aina riittävän ohjauksen. Työskentelyn tavoitteena asiakkaalla voi olla esim. itseymmärryksen parantuminen, selittämättömän pahan olon purkaminen tai vaikkapa tasapainoisemman olotilan vahvistaminen.Millaisia asiakaskokemuksia asiakkaillasi on?

Esimerkkejä saamastani palautteesta löytyy tästä.Pitääkö terapiaan tulemista hävetä?

Terapiaa pohtivan mieltä saattaa painaa huoli, että yhteydenotto terapeuttiin leimaa "hulluksi".
Asian voin mielestäni nähdä näin: terapia on ennaltaehkäisevää terveydenhuolto siinä missä hammaslääkärin suorittama hampaiden tarkastuskin.
Terapiasuhde on aina luottamuksellinen, enkä kerro ulkopuoliselle ketkä ovat asiakkaitani sen paremmin kuin keskusteluidemme sisällöstä.Mitä mielenterveys on?

WHO:n (2013) mukaan mielenterveys on hyvinvoinnin tila, jossa ihminen pystyy näkemään omat kykynsä ja selviytymään elämään kuuluvissa haasteissa sekä työskentelemään ja ottamaan osaa yhteisönsä toimintaan.